موانع ترافیکی

اگر چه تصادف رانندگی در بیشتر قسمت حمل و نقل اتفاق میافتد، ولی نتایج و اتفاقات نا گوار آن تنها به بخش حمل و نقل منتهی نمی شود و بر سایر ابعاد جامعه شامل اقتصادی و اجتمـاعی، سلامت و بهداشت تأثیرات به سزائی را می گذارد. از این جهت حـل ایـن مشکل، همیاری و همکـاری تمـامی دستگاه های مسئول و مرتبط در این زمینه را خواستار است و هیچ دستگاهی به تنهایی توانایی ان را نخواهد داشت

ادامه مطلب